Categorïau Ysgol Ffridd y Llyn

hannahNewyddion

Categori 3 – Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Cymraeg yw’r brif Iaith ar gyfer cyfathrebu mewnol yn yr ysgol. Mae’n cyfathrebu â rheini a gofalwyr nail ai yn Gymraeg, yn Saesneg, neu’n ddwyieithog yn ôl yr angen. Mae hon yn ysgol sydd ag ethos Cymraeg cadarn, gan gefnogi a galluogi’r dysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob cyd-destun cymdeithasol yn yr ysgol a’r tu allan iddi.
Mewn lleoliad trochi mae pob dysgwr yn cael ei addysgu’n llawn yn y Gymraeg gyda’r saesneg yn cael ei defnyddio ar brydiau i sicrhau dealltwriaeth yn ystod y cyfnod trochi cynnar.
O 7 oed ymlaen bydd o leiaf 80% o weithgareddau ysgol y dysgwr (yn gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) yn Gymraeg.

Welsh is the main language for internal communication in the school.
We communicate with parents and carers either in Welsh, in English, or bilingually as needed. This is a school with a strong Welsh ethos, supporting and enabling the learners to use the Welsh language in all social contexts in and outside the school.
In an immersion setting all learners are taught fully in Welsh with English being used at times to ensure understanding during the early immersion period.
From the age of 7 onwards, at least 80% of the learner’s school activities (both curricular and extra-curricular) will be in Welsh.